Alikaza macho yake na kunitazama kwa kina kama vile mtu akitazama kitu kwenye jua kali kabisa la saa sita. Kisha akaanza kukimbia, nilimfuata nyuma taratibu na bodaboda niliyemkodi tangu natoka nyumbani..

Alikatiza mitaa kwa kiasi kweli kweli,huku mara kwa mara akiangalia nyuma kutazama kama kuna mtu anamfutilia.nilipogundua …

Dr.John Heshima

WRITER & STORYTELLER. ONLINE & PR MANAGER IR SPECIALIST

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store